Szczuczki Kolonia, wieś, k. Bełżyce, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna

Place/miejsce:
Location of Szczuczki Kolonia, PL.
Lat 51.210 Long 22.15
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 51.210 long 22.15 - coords calculated from the Google Map (tmc, 8 Apr 2009)

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Bełżyce

 • Significance/rola miejsca:

Very likely, a property of the Ciolek-Poniatowski family.

 • Related places/powiązania:

The nearby Szczuczki village.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

text text

Input by: tmc, 8 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License