Piotrowo-2, wieś, k. Poznan, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Piotrowo-2, PL.
Lat 52.3167 Long 16.9667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):
 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.3167 Long 16.9667 http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Piotrowo2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Poznan

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Piotrowski family.

Piotrowscy to nazwisko pojawiające się w Wielkopolsce nader często, ale poszczególnych P-ch powiązać w zwarte grupy rodzinne nader trudno. Miejscowości o nazwie Piotrowi [= Piotrowo, tmc] istniały w powiatach: poznańskim (parafia Głuszyna) [I assume it is Piotrowo-2, tmc], kościańskim (parafia Głuchowo) [I assume it is Piotrowo-1, tmc], kaliskim (parafia Pamięcino), gnieźnieńskim (parafia Św. Wojciecha w Gnieźnie).

 • Related places/Powiązania:

Piotrowo-1 - the nearby property of Piotrowski family.
Czacz - the nearby property of Piotrowski family.
Podrzecze - the nearby property of Piotrowski family.
Swiekotki - the nearby property of Piotrowski family.
Glinsko - the nearby property of Piotrowski family.
Bronsko - the nearby property of Piotrowski family.
Brudzewo - the nearby property of Piotrowski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Piotrowscy
Piotrowscy to nazwisko pojawiające się w Wielkopolsce nader często, ale poszczególnych P-ch powiązać w zwarte grupy rodzinne nader trudno. Miejscowości o nazwie Piotrowi [= Piotrowo, tmc] istniały w powiatach: poznańskim (parafia Głuszyna), kościańskim (parafia Głuchowo), kaliskim (parafia Pamięcino), gnieźnieńskim (parafia Św. Wojciecha w Gnieźnie). A istnieli również P-cy wiodący się z Piotrowic. Wsie o tej nazwie istniały w powiatach: kościańskim (parafia Goniębice), pyzdrskim (parafia Słupca), wschowskim (parafia Gołańcz). […]

Piotrowscy h. Ciołek, z Piotrowa wpow. kośc. Jan Ciołek z Piotrowa, burgrabia poznański, w r. 1482 skwitowany przez Mikołaja P-go z 33 grz., za którą to sumę sprzedał był mu swoją ojczystą część w Czaczu (P. 855 k. 129v). T. r. od Jana, Mikołaja, Jerzego, Andrzeja i Jakuba braci rodzonych niedzielnych, dziedziców w Piotrowie, kupił za 400 grz. połowę wsi Świekotki w pow. pozn. (P. 1386 k. 158). Na całym Piotrowie t. r. zapisał trzy kopy gr. rocznego czynszu ks. Mikołajowi Oleskiemu, kanonikowie kościoła Najś. Marii Panny na Górce w Poznaniu i altaryście kolegiaty Św. Marii Magdaleny (P. 1386 k. 163). Zapisał też w r. 1483 wyderkafe, na Piotrowie za sumę 100 zł. węg. roczny czynsz 9 zł. węg. sław. Jerzemu Jurdze, mieszczaninowi konińskiemu. Nazwany wtedy "Ciołkiem z Podrzecza, dziedzicem z Piotrowa" (ib. k. 180v). Mąż Barbary (z Czacza?), która część ojczystą we wsiach Jeżewo i Wycisłowo w pow. kośc. sprzedała w r. 1489 za 200 grz. Wincentemu Czackiemu. Asystował przy tej transakcji stryj Piotr Iłowiecki, chorąży poznański (P. 1387 k. 123v; Kośc. 3 k. 105v). Jan na swych częściach w Czaczu i Glińsku pow. kośc. oprawił w r. 1489 tej żonie 200 zł. posagu (P. 1387 k. 125). Do dóbr Jana Ciołka, t. r. do Piotrowa i Świekotek uzyskali w r. 1490 intromisję w sumie 40 grz. Jan i Mikołaj, synowie zmarłego Jakuba Gorzewskiego (P. 22 k. 177v). Skwitowany w r. 1494 z długu 20 grz. przez Jerzego, Mikołaja i Andrzeja, braci rodzonych, dziedziców niegdy z Piotrowa (P. 856 k. 29v). Drugiej swej żonie Annie, córce Wojciecha z Oleśnicy, w r. 1494 oprawił posag 100 grz. na Piotrowie i Świekotkach (P. 1383 k. 13v). Ks. Piotrowi Niemierzyckiemu, plebanowi w Opalenicy, w r. 1500 zeznał sumę 20 grz. (P. 859 k. 70). Część wsi Glińsko w pow. kośc. w r. 1501, lub przez tą datą, sprzedał wyderkafem Dorocie, żonie Stansława Niegolewskiego (P. 1389 k. 141). Łąkę zw. "Kowalka" i część łąki "Strzymieckiej" w Świekotkach w r. 1501 sprzedał wyderkafem za 13 grz. Mikołajowi i Janowi braciom z Taczał (P. 1389 k. 142). Umarł w r. 1502 (Kośc. 231 k. 170; P. 859 k. 219, 245). Z pierwszej żony synowie, Baltazar i Jan oraz córka Małgorzata, niezamężna w latach 1502-1506 (Kośc. 231 k. 170; P. 859 k. 253), w r. 1519 żona Jana Ceradzkiego (P. 862 k. 1134v). Z drugiego małżeństwa syn Andrzej, nieletni w r. 1519. Baltazar P. cz. Czacki części dziedziczne w Czaczu i Brońsku wydzierżawił w r. 1502 Stanisławowi Dłuskiemu, burgrabiemu poznańskiemu (Kośc. 231 k. 170). Obok brata Jana t. r. współdziedzic w Piotrowie (P. 859 k. 245). Wspólnie z siostra Małgorzatą w latach 1503 i 1504 pozywany o 20 grz. przez Jerzego niegdy P-go, niewątpliwie jednego z trzech wspomnianych wyżej braci (P. 861 k. 80v, 160). Skwitowany w r. 1506 przez tego Jerzego P-go, dziedzica w Brudzewie z tej sprawy (P. 862 k. 134v). Dziedzic w Czaczu, w r. 1504 nie stanął z pozwu Jana i Macieja, dziedziców w Oleśnicy, w sprawie o wzięte od nich przez jego zmarłego ojca 100 grz. posagu za ich siostrą (P. 24 k. 74, 95). Jan, syn Jana Ciołka, występował w r. 1513 jako rodzony wuj synów i córek Stanisława Czackiego, dziedzica w Glińscu (P. 865 k. 299v).
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=3&fileno=30

Input by: tmc, 22 Jan 2010

[Piotrowo-2]
Piotrowo, Poland Page
World:Poland
Lat 52.3167 Long 16.9667
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Piotrowo2.html


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


end of page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License