Lisy, wieś, k. Powsin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Lisy, PL.
Lat 52.1333 Long 21.11665
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat: 52.1333 Long:21.11665 - est., tmc, 3 Aug 2009

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Powsin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Resident family in 1578: Ciolek - Stankiewicz (2006b)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Lisy, Parish: Powsino
Src: Stankiewicz (2006b)
Lisy are situated half way between Kabaty & Kepa - Czaplinski and Tadeusz Ladogórski (1998:23), Kabaty (Lat 52.1333 Long 21.0833) Kepa (52.1333, Long 21.1500), therefore Lisy (Lat: 52.1333 Long:21.11665 - tmc, 3 Aug 2009)

Input by: tmc, 3 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License