Chodel, zamek/wieś, k. Opole Lub., Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chodel, PL.
Lat 51.1167 Long 22.1333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Castle/zamek, Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1167 Long 22.1333 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Chodel.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Opole Lubelskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Maciejowski family - Gołoś (2007).

 • In 1530 the castle/village of Chodel was a property of Bernard Maciejowski, husband of NN Rozrażewski, "kasztelan" of Lublin - Gołoś (2007).
 • In 1608 the castle/village of Chodel was a property of Bernard Maciejowski, bishop of Krakow and the cardinal of Poland. - Gołoś (2007).

A place endowed by the Ciołek-Maciejowski family - Gołoś (2007).

 • In 1530 Bernard Maciejowski founded the St. Trinity's church in Chodel - Gołoś (2007).
 • Related places/Powiązania:
 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Już w 1336 r. Chodel był osadą i parafią rzymskokatolicką. W 1440 r. otrzymał prawa miejskie, które w następnych wiekach to tracił, to nabywał. Dobra ziemskie leżące pomiędzy Bełżycami a Opolem Lubelskim w XIV w. Należały do Rozrażewskich, herbu doliwa. Ich siedzibą był Chodel, a potem Godów. Rozrażewscy wybudowali w Chodlu wspaniały zamek, otoczony murami i fosą wypełnioną wodą. Rozrażewska wychodząc za mąż za Bernarda Maciejowskiego, herbu ciołek, wniosła mu w posagu dobra chodelskie. […] Bernard Maciejowski, kasztelan lubelski, pan na Chodlu z przyległościami w 1530 r. ufundował kościół chodelski, obronny. W nim zgodnie z ówczesną włoską modą umieścił wykonane w czerwonym marmurze pomniki: swój i żony (kasztelan w zbroi, pani w habicie mniszki, co należało do pokornych obyczajów ówczesnych czasów – 1542 r.).
Po zbudowanym zamku nie pozostał nawet ślad, natomiast kościół p.w. św. Trójcy stoi nienaruszony. Następnie dobra przeszły na Bernarda Maciejowskiego, biskupa krakowskiego i kardynała, który zmarł w 1608 r. zapisując je zakonowi Jezuitów zastrzegając warunek, że wzniosą kaplicę p.w. Matki Bożej Loretańskie a dochodów będą używać na edukację niezamożnej młodzieży. Gołoś (2007).

"W 1349 roku parafia zwana wtedy Clodnicia a wieś Kłodnica była wówczas zapewne własnością rycerską. Brak jest jednak jakichkolwiek informacji na temat jej posiadaczy. Pierwszym znanym właścicielem Kłodnicy był występujący w dokumentach z 1416 roku Jakusz Ciołek. W 1418 r. zapisał on swej żonie Hannie wiano na Kłodnicy i Komaszycach.

Po jego śmierci w 1419 r. Hanna odstąpiła część Kłodnicy i połowę Komaszyc swemu dziewiarzowi Wawrzyńcowi, a w 1420 r. zrzekła się na rzecz Leona z Kłodnicy - notariusza dworu królewskiego części posagu zapisanego jej przez Jakusza. W latach 1420-36 wymienieni są nadal w dokumentach " nobilis Lev haeres de Clodnicza " i " nobilis Anna haeredissa de Clodnicza ".

W roku 1436 Andrzej Maciejowski kupił od Leona z Kłodnicy część wsi Kłodnicy i Komaszyc, a w 1437 r. od Anny wdowy po Leonie nabył te wsie w całości. Andrzej Maciejowski herbu Ciołek był jednym z czterech synów Andrzeja Ciołka z Maciejowic i Rozniszewa. Od wsi Maciejowice otrzymał swe nazwisko ród Maciejowskich piszących się jeszcze przez dłuższy czas " de Maczeiowice ". Na mocy działu z 1425 r. Andrzej (syn) otrzymał Maciejowice, Olbin i Polik w Stężyckiem, Zalesie w Czerskiem i Godów w Lubelskiem. Po nabyciu zaś Kłodnicy i Komaszyc, przeniósł się do Kłodnicy, która stała się siedzibą rodu.

W latach 1447-1460 Andrzej, a później jego syn Jan toczyli spór ze Zbigniewem biskupem krakowskim o granicę Kłodnicy i Jeżowa - jedynej wówczas w archidiakonacie lubelskim posiadłości biskupów krakowskich.

W 1451 r. Andrzej Maciejowski z Kłodnicy i Godowa odstąpił Kłodnicę i Komaszyce swemu synowi Janowi i jego przyszłej żonie Katarzynie, córce Dzierzysława z Bidzin. W 1468 r. Jan, wówczas już podstoli lubelski i brat jego rodzimy Ścibor, pleban w Solcu dokonali podziału majątku. Janowi dostały się wsie Maciejowice, Olbin, Polik i połowa wsi Góry w powiecie radomskim oraz Wola i posiadana już de facto wcześniej Kłodnica i Komaszyce w powiecie lubelskim, Ściborowi zaś Godów i Mścisław.

W 1471 r. Jan zabezpieczył na Kłodnicy, Komaszycach i Woli Kłodnickiej posag swej żony Katarzyny z rodu Rawiczów zapisując jej wiano. Z małżeństwa z Katarzyną miał on córki - Jadwigę i Dorotę i synów - Bernarda, Kacpra i być może Jana, o którym pisano, że był " miles auratus " i zginął na Węgrzech. Długosz w Liber Beneficjorum Dioecesis Cracoviensis jako dziedzica Kłodnicy wymienia Mikołaja Maciejowskiego herbu Ciołek. Nie jest to jednak pomyłka, bowiem Jan używał obu imion: Mikołaj i Jan, o czym świadczy zapis w Księgach Ziemskich Lubelskich."
http://chodel.com/prehistoria.htm

Chodel, Poland Page
World:Poland
Lat 51.1167 Long 22.1333
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Chodel.html

Input by: tmc, 27 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License