Raw Materials

GLINNY STOK (1442 Glinnistok), 5 km W od Parczowa.
1. Pow. lub., par. Parczow.
2. Granice: 1447 ze Świerżem i Miłkowem (LP 19-20). 1466 ze Świerżem (ZL V 479). Dąbrowa na granicy z Suchą Wolą (ZL V 368). 1546 droga z G. do m. Wohyń (Limitcs 71).
3. Własn. król. 1442-7 dz. Andrzej, Mikołaj, Stanisław ss. śp. Ciołka (LP 19-20, ZL 63-147, V 218). 1450 Mikołaj Ciołek z Żelechowa zastawia w. G. i Miłków za 100 grz. Janowi z Wężerowa (ZL IV 19). 1466-9 dz. Mikołaj Ciołek (ZL V 479, VIII 80). 1491 dz. Stanisław Ciołek z Wilczysk, posesor zastawny: Dorota wd. po Janie Zieleńskim star. łuk. (ZL IX 649). 1499 dział po śmierci Stanisława Ciołka: G., Miłków i Żminne br. Janowi (MS IV 8697). 1511 Zygmunt I zezwala Sylwestrowi Ożarowskiemu burgrabiemu krak. i podkomorzemu dworu wykupić dobra G., Miłków i Wola Miłkowska z rąk Jana Ciołka oraz nadaje mu na nich 2 dożywocia (MS IV 1208, 1270, 10090-2).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=9838&q=ciołek&d=0&t=0

GŁUSKO (1387 n. Glusko), 5 km N od Opola.
1. Pow. lub., par. Opole.
2. 1409 łąki przy granicach z Opolem (TA VII 431). 1415 sąd ziemski zaświadcza, że Nieustęp z G. i Grot ze Słupczy ,,rozsypali i rozjechali” granice między G. a Opolem i Kowalą Grota (ZDM V 1267). 1429 Andrzej z Niezabitowa zastawia Janowi Głowaczowi łąki w G., w Krzczonowie i Corabnyeblotho za 7 grz. (ZL, II 224).
3. Własn. szlach. 1387-1415 dz. Bogusz (AS II 61, TA VII 64-246, ZL V 96-98, X 157). 1409-30 Nieustąp (TA VII 27-431, ZL II 116-267, V 96-181, X 163-314).
1430 tenże zapisuje c. Małgorzacie, ż. Piotra z Drzewicy [pow. opoczyński] 200 grz. na G. i Kowali (ZL II 267). 1409-20 Dzichna-Dzierżka siostra Nieustępa (TA VII 222, ZL X 207-395). 1427 Grot (ZL X 241). 1441-66 Piotr Drzewicki zw. Francuz [s. Bogusława h. Ciołek i Beaty, br. Mikołaja sekretarza król.] (MPH III 271, ZL I 28, V 221-471). 1451 Elżbieta c. Piotra Francuza, ż. Jana z Ziółkowa (ZL IV 54). 1461 Piotr zapisuje ż. Katarzynie 100 grz. posagu na G. i Wolicy (ZL V 326). 1465 Beata c. Piotra Francuza, ż. Stanisława z Winiar [pow. sand.] (ZL V 407). 1442-69 Zawisza dworzanin Władysława [Warneńczyka] (ZDM VIII 2375, ZL I 78, VIII 66-184). 1457 cz. Katarzyny wd. po Stanisławie z Woli Kowalskiej (ZL IV 228). 1470 w dziale m. br. G. przypada starszemu Mikołajowi (ZL V 249). 1470-80 dz. Mikołaj Drzewicki h. Ciołek, folw., 7 ł. km., karczma, 2 zagr. z rolami (DLB II 545, III 252-3).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=9845&q=ciołek&d=0&t=0

GODÓW (ok. 1414-25 Gadowo, 1426 n. Godow) 11 km SE od Opola.
1. Pow. 1462-7 urzęd. (LP 127-131), 1531-3 lub. (RP), par a. 1541 Kłodnica, n. Chodel (Szafran 146-7).
2. Granice: 1462 ze Świdnem: od kopca k. drogi z Komaszyc do Bobów, na granicy z Bobami do podłużnego pagórka zw. Wloczennygrąd, rowem do bagna Żurawce, do Cmentarzyska i granicy Woli Wierzbickiej i Bobowskiej (LP 127-8). 1467 z → Urzędowem.
3. Własn. szlach. Ok. 1414-25 dział m. br. Stanisławem kanclerzem płockim, Janem i Andrzejem z Rozniszewa [Mazowsze]: Andrzejowi m. in. przypada G. i Maciejowice w pow. stężyckim (MK III 60). 1441-52 Andrzej z G. i Maciejowic (LP 64, ZL I 34-172). 1441 Katarzyna ż. Andrzeja (ZL I 18). 1447 Szorstek! z G. (KL 683). 1453 Małgorzata ż. Dziersława z G., c. Stefana z Matczyna (ZL IV 98). 1462-7 dz. br. Jan Maciejowski podstoli lub. i ks. Ścibor (LP 127-131). 1470-1 Grzegorz Ożarek z G. (ZL V 5-211). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek oraz 2 szlachty. Folw., 8 ł. km. starych, 10 nowych, 2 karczmy, 2 zagr. (DLB II 546, III 253). 1531-3 pobór z 4 ł. (RP).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=9847&q=ciołek&d=0&t=0

GUTANOW (1380 Guthanow kop., 1414-25 n. Gutanow, 1418 Guttanowicze!), 10 km NE od Wąwolnicy.
1. Pow. lub., par. Garbów.
2. Granice: 1418 z Piotrowicami (ZL X 266). 1447 z Markuszowem, Ostrym Błotem, Ożarowem, Ługowem (LP 9, 14). 1466 z Czasławicami (ZL V 446).
3. Własn. szlach. 1380 → Bochotnica zamek. Ok. 1414-25 dziat między br. Maciejowskimi, Stanisławem kanclerzem płockim, Janem, Andrzejem: ich synowcowi Febroniuszowi w. G. i Góry (MK III 60). 1415-20 Andrzej Ciołek Gutanowski z G., br. Jana (ZL X 107-359). 1416-8 Jan br. Andrzeja z G. (ZL X 127-206). 1430 Mikołaj z G. (ZL II 286). 1441-69 Febroń- Fobroniusz z G. h. Ciołek (AKP VIII/1 1116, LP 9-76, ZL I 134, IV 49-86, V 457, VIII 70, OL II 143).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=9880&q=ciołek&d=0&t=0

KŁODNICA KOŚCIELNA (1326 Chlodnitia, 1349 Clodnicia, 1350 n Clodnicza, 1470-80 Clodnycza Maczeyowskego) 11 km SE od Opola.
1. Pow. lub., par. K.
2. Granice: 1429 z Wronowem (ZL II 127). 1447, 1460 z Jeżowem (LP 18-86).
3. Własn. szlach. 1416 dz. Jakusz Ciołek (ZL X 129-351). 1418 tenże zapisuje ż. Hannie 200 grz. wiana na K. i Kornaszycach (Zh X 205). 1419 Anna wd. po Jakuszu Ciołku odstępuje swemu dziewierzowi Wawrzyńcowi K. i 1/2 Komaszyc, które posiadała prawem wiennym (ZL X 327). 1419 Świętochna c. Jakusza Ciołka (ZL X 279) 1420 Anna wd. po Jakuszu Ciołku, ż. Jakusza z Mętowa zrzeka się na rzecz Leona dz. z K., notariusza dworu król. 60 grz. posagu zapisanego jej na K. i Komaszycach (ZL X 352). 1420-30 famosus-nobilis Leon z K. (ZL II 104-276, V 180-6, X 343-60). 1431 Władysław Jagiełło zapisuje Wawrzyńcowi Ciołkowi z K. i s. jego Piotrowi 80 grz. na 4 wsiach na Podolu (ZDM VII 2073). 1442-52 Andrzej Maciejowski z K. i Godowa (LP 18-64, ZL V 221). 1451 tenże odstępuje K. i Komaszyce s. Janowi i jego przyszłej żonie Katarzynie, c. Dziersława z Bidzin [i → Wysokiego] (ZL IV 42). 1451-80 Jan Maciejowski s. Andrzeja (ZL IV 42-172), 1466-80 podstoli z. lub. (ZL V 471-5, IX 121-315). 1451 tenże zapisuje ż. Katarzynie 200 grz. wiana (ZL IV 67). 1473 Katarzyna ż. Jana Maciejowskiego, siostra Mikołaja Kaszowskiego z Wysokiego (BO LX 236). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek. Folw., 6 ł. km., 2 karczmy bez ról, zagr. nie ma (DLB II 546, III 252).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=9982&q=ciołek&d=0&t=0

KOMASZYCE (1401 Camuszicze kop., 1408 n. Comaszicze or.), 6 km SE od Opola.
1. Pow. 1512-25 urzęd. (MS IV 1533, 4900), 1531 n. lub., par. Kłodnica.
2. 1462 droga z K. do Bobów (LP 127). 1494 Jan pleban z Kłodnicy odstępuje klaszt. świętokrzyskiemu dzies. z ról km. w K. m. in. zw. Czyrsl w zamian za dzies. z ról folw. Chyb, Kąty i Paszkowskie circa Korab (AGAD or. 1882). 1515 granica z Kłodnica Kościelną: rz. Chodel (MS IV 2456).
3. Własn. szlach. 1401-20 cz. Dobka z Pankracowic (ZDM I 239, 273, V 1241, ZL X 157-369). 1418 n. cz. Maciejowskich z → Kłodnicy Kościelnej. 1434 Jasiek z K. (OL I 17). 1455 Jan Maciejowski zastawia K. Małgorzacie córce Dziersława z Gutanowa za 60 grz. (ZL IV 172). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek.
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=9995&q=ciołek&d=0&t=0

KOWALA (1359 n. Kowala kop., 1368 n. Covale kop.), 10 km NE od Opola.
1. 1442 n. pow. lub., par. Wąwolnica.
[…]
1448 tenże sprzedaje K. Piotrowi Francuzowi [z Drzewicy] za 400 grz. (ZDM III 780). 1448-9 szl. Mikołaj Zorawsky łowczy [venator] z K. (KL 1090-1425). 1456 szl. Jan z K. (OL II 102). 1458 dz. Wojciech (OL II 135). 1470 dział między braćmi: Mikołajem i Janem, K. młodszemu Janowi (ZL V 249). 1470-80 dz. Jan s. Łukasza ze Słupcy h. Rawa oraz Mikołaj i Jan Drzewiccy h. Ciołek,
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10015&q=ciołek&d=0&t=0

MIŁKÓW (1409 n. Milkow, Milcow), 5 km W od Parczowa.
1. Pow. lub., par. Parczów.
2. Granice: 1447 ze Świerzem i Glinnym Stokiem (LP 19-20). 1466 ze Świerzem (ZL IV 19).
3. Własn. król. [Tenutariusze:] 1409 Piotr (TA 409). 1409-31 Świętosław Żelazny (TA VII 379, LP 142, ZL II 293, X 8-364). 1416-8 Jadwiga ż. Swiętosława Żelaznego z M., siostra Wojciecha i Markusza z Łuszczowa (ZL X 116-239). 1417-20 Mierzo (ZL X 168-343). 1420 Andrzej Ciołek z Żelechowa [pow. stężycki] zastawia M. i Wolę Miłkowska za 70 grz. Nasutowi z Brzezic i Marcinowi z Zalesia (ZL X 343). 1427 Marcisz i Nasuto [Nassatho, Nusoto] (ZL II 116, X 244) 1428 Jan z M. (ZL II 193). 1433 Władysław Jag. zapisuje Andrzejowi Ciołkowi z Żelechowa 100 grz. na M. i Woli Miłkowskiej (ZDM VII 2146). 1441-5 szl. Jakub z M. (ZL I 19-233). 1442-7 Mikołaj i Stanisław (ZL I 76-147, V 227, LP 19-20). 1443-7 Andrzej (ZL I 76-147, LP 19-20). 1450, 1499, 1511 → Glinny Stok. 1491 dz.! M., Woli Miłkowskiej i Woli Nowej zw. Ostrow Stanisław Ciołek z Wilczysk [pow. stężycki], posesor zastawny Dorota wd. po Janie Zieleńskim star. łuk. (ZL IX 649). 1511-8 Jan Ciołek z Wilczysk tenut. w M. i Woli Miłkowskiej (MS IV 1208, 2772).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10171&q=ciołek&d=0&t=0

MOSZNY (1409 n. Moszni, 1414 Masszny, Mossny); dane odnoszą się do jednej z niżej wymienionych osad tej nazwy.
1409-29 dz. Piotr (TA VII 49-367, ZL II 224, V 94, X 189-340) 1409-15 Jarko (TA VII 463, ZL X 156). 1409-14 Sułko (TA VII 6-463, ZL V 92-9), 1414 tenże sprzedaje cz. Zdziesławowską w M. za 30 grz. Michałowi z Kłodnicy (ZL V 98). 1409- 6 Mikołaj (TA VII 45, LP 148) 1409-14 Stefan (TA VII 49-266, ZL V 94). 1416-9 Piechna Stefanowa (ZL X 109-314). 1417 Andrzej Bartek i Marcin, ss. Stefana h Ciołek (RH III 38, ZL X 139).
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10184&q=ciołek&d=0&t=0

Details of marriages in the Drzewicki clan in 1339
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Arcybiskupi_gnieznienscy/Tom_2/747

Details of marriages in the Maciejowski clan in 1548
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Arcybiskupi_gnieznienscy/Tom_3/564

A source of information on the properties owned by the Zelenski family.
[Zelenski h. Ciolek (linia z Grodkowic w par. Brzezie k. Wieliczki)]
http://szczytniki-historia.pl/images/zelenscy_pod.html

Details of marriages in the Zielinski clan - Matysiak (2001)

The Nobility and Titles in Poland
http://www.grocholski.pl/en/historia-rodu/o-szlachcie-i-tytulach-w-polsce.html

Michal Szymanowski h. Slepowron (Korwin), starosta wyszogrodzki ca 1650-1731
&ca 1680 Krystyna Wolczynski h. Ciolek ca 1650-ca 1720

Początki wsi Komorowo sięgają wieku XIII, wtedy to opat zakonu Cystersów Engielbert w 1290r. dokonał wymiany dóbr z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem II. Na mocy tej umowy dobra Komorowa podlegały od tej pory arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu przez blisko 200 lat.
W 1480 roku synowie Felisława Komorowskiego, Bieniasz i Jan nabyli część Komorowa, a w cztery lata później stali się właścicielami całości. Liczebne powiększenie się rodziny Komorowskich spowodowało rozdrobnienie majątku. Dopiero w 1634 roku dobra znalazły się znów w jednym ręku. Aleksander Komorowski, syn Andrzeja wykupił cały majątek, jednakże wkrótce jego spadkobiercy sprzedali go Leonowi Bukrabowi.
W 1675 roku Komorowo znów zmieniło właściciela, został nim Ludwik Zieliński. Za rządów jego potomka Antoniego Zielińskiego dobra znacznie się powiększyły i w 1864r. Komorowo liczyło już 10153 morgi ziemi.
http://pskomorowo.fm.interia.pl/historia%20miejscowosci.htm

Komorowo, k. Ostrow Mazowiecka
Komorowo, Poland Page
World:Poland
Latitude 52.8333 Longitude 21.8500
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Komorowo2.html

W najstarszej znanej wzmiance, którą zanotował kiedyś historyk ks. Dunin Kozicki, znajdujemy zapis z 1448 r. Dotyczy on sprzedaży znacznej części ówczesnego majątku, położonego w Rozbitym Kamieniu przez braci Urbana i Wojciecha Komorowskich z Komorów (Komorowem nazywano w XV wieku Rozbity Kamień). Wspomniani tu dwaj bracia za 24 kopy groszy oddali ziemię oraz prawo do patronatu nad tutejszym kościołem Jakubowi z Rozbitego Kamienia. Jest on pierwszym znanym źródłowo przedstawicielem rodu Rozbickich. Ów Jakub Rozbicki w tym samym czasie zastawił Komorowskim bliżej nieokreślone pole.

Fundacja kościoła

Oprócz tego dowiadujemy się, że bracia Komorowscy odsprzedali Rozbickiemu część swego dziedzictwa, które nabyli wcześniej od Jana Bielińskiego z Bielan. Z tego, że sprzedawali także prawo do patronatu nad kościołem w Rozbitym Kamieniu w 1448 r. wynika, że ów musiał już we wsi wtedy stać. […]
http://www.zsokolowa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=46

Rozbity Kamien, Poland Page
Other names: Rozbity Kamień,Rozbicie
World:Poland
Latitude 52.3333 Longitude 22.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Rozbity_Kamien.html

Bielany, Poland Page [Sokolow County]
World:Poland
Latitude 52.3333 Longitude 22.2500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Bielany2.html


Full text of "Monografja historyczna miasta Radomia"
Jedno tylko starostwo sandomierskie miało ten przywilej, … Kacper Ciołek Maciejowski (1608), Samuel z Gutowa Ciołek (1611 — 1613) dbał bardzo o porządek …
www.archive.org/stream/…/monografjahisto00lubogoog_djvu.txt - Cached

===


end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License